Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 22 listopada 2019
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Rejestr zmian

To jest tekst archiwalny z 2014-04-17 12:37:05

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011

Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej weWłocławku z dnia 5 grudnia 2011 r.

zamówień i dokonywania zakupów do 14 tys. EURO

 

W celu racjonalizacji wydatków związanych z realizacją dostaw, usług oraz robót budowlanych na podstawie § 6. ust.3 pkt. 4) Statutu Muzeum w powiązaniu z § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego MZKiD oraz § 10 i § 22 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 1.09.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w MZKiD we Włocławku, wprowadzam niżej wymienione zasady składania zamówień oraz zapotrzebowań na środki finansowe.

 § 1.

Dokonywanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

przy zakupie usług oraz udzielania zamówień publicznych

 

1. W celu umożliwienia dokonywania wstępnej oceny celowości dokonywania wydatków
i zaciągania zobowiązań - pracownicy dokonujący zakupu materiałów, wyrobów, usług
lub robót budowlanych są zobowiązani składać zapotrzebowanie na środki finansowe.

2. Zapotrzebowania na środki finansowe nie składa się do zamówień, na które MZKiD
posiada już zawarte umowy stałe – np. medialne, wynajmu, itp. albo umów zawartych
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. W takim bowiem przypadku
zamówienie zostało poprzedzone oceną wstępną na etapie zawierania umowy
w określonym trybie przewidzianym ustawą albo bez zastosowania ww., jeśli ustawa
przewiduje takie wyjątki.

3. Przed dokonaniem wydatku lub złożeniem zamówienia - pracownik składa wniosek zgodny z zarządzeniem nr 28/2011.

§ 2.

Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych
obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, tj. do 14 000 euro.

 

1. Zamawianie materiałów, towarów, wyrobów, usług i robót budowlanych do 7 000 euro
wymaga zastosowania procedury określonej w Zarządzeniu nr 28/2011 Dyrektora
MZKiD.

2. Jeśli składane zamówienie (zapotrzebowanie) przekracza kwotę 7 000 euro, lecz jest
poniżej 14 000 euro, pracownik ds. Zamówień Publicznych wysyła zapotrzebowanie wg
Załącznika nr 3 do co najmniej 3 Wykonawców i dokumentuje całość uproszczonego
trybu postępowania zamówienia nie wymaganego ustawą o zamówieniach publicznych
wg Załącznika nr 4.

3. W przypadku, gdy na zaproszenie do składania ofert nie odpowiedział żaden wykonawca
należy wysłać zaproszenia do innych Wykonawców w celu przeprowadzenie ponownego
postępowania.

4. W przypadku dalszego braku odpowiedzi stosuje się procedurę zakupu z wolnej ręki.  

§ 3.

1. Naruszenie w/w procedury zawierania oraz realizacji umów jest naruszeniem
obowiązków służbowych.

2. Treść zarządzenia zostaje opublikowana na stronie internetowej muzeum.

3. Do upowszechnienia treści zarządzenia zobowiązani są Kierownicy Oddziałów i Działów
muzeum.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 
Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D