Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 22 listopada 2019
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Rejestr zmian

To jest tekst archiwalny z 2012-01-23 15:41:08

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne 

§ 1
 

Podstawą opracowania niniejszego regulaminu jest § 7 Statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku, nadany Uchwałą Nr XL/993/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009 r. (zwany dalej Statutem Muzeum).
 

§ 2 

Regulamin organizacyjny Muzeum określa:

1) strukturę organizacyjną Muzeum;
2) zakres działania stanowisk kierowniczych;
3) zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
4) obowiązki i odpowiedzialność pracowników;
5) ogólne zasady organizacji pracy.
 

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Muzeum – rozumie się przez to Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku;
2) Organizatorze – rozumie się przez to Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego;
3) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Muzeum;
4) Zastępcy Dyrektora – rozumie się przez to Zastępcę Dyrektora Muzeum;
5) Kierowniku – rozumie się przez to osobę kierującą Oddziałem, Działem, Pracownią
lub Sekcją;
6) Komórce – rozumie się przez to Oddział, Dział, Pracownię i Sekcję;
7) Zabytku – rozumie się przez to wszelkie przedmioty i dokumenty i inne dzieła,
wpisane do ewidencji prowadzonych przez Inwentaryzatora zbiorów;
8) Ustawie o muzeach – rozumie się ustawę dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 

Rozdział II

Struktura organizacyjna Muzeum 


§ 4

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor kieruje i zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego
księgowego oraz bezpośrednio mu podległych Kierowników komórek organizacyjnych,
a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum tworzą komórki organizacyjne
o statusie Oddziału, Działu, Pracowni i Sekcji oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Komórki organizacyjne o statusie Działu są wiodącymi komórkami organizacyjnymi
Muzeum, do zadań których należy realizacja zakresu działania ustalonego dla tych
komórek.
5. Oddziały Muzeum są komórkami organizacyjnymi powołanymi do realizacji zakresu
zadań wydzielonych ze względu na szczególny przedmiot działania tych komórek. W
ramach Oddziałów mogą być tworzone Działy, Pracownie i Sekcje oraz samodzielne
stanowiska pracy.
6. Komórki organizacyjne o statusie Pracowni i Sekcji realizują przydzieloną im część
zadań Działów i podlegają bezpośrednio Kierownikom Oddziałów i Działów
właściwych dla miejsca ich działania. Ogólny nadzór nad Pracowniami i Sekcjami
sprawuje Dyrektor, który koordynuje ich działalność.
7. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi lub Zastępcy
Dyrektora, któremu powierzono realizację określonych zadań. 

§ 5

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum tworzą:

1) Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy pionu działalności
podstawowej:
a) Dział Etnograficzny;
b) Dział Sztuki;
c) Dział Historyczny;
d) Dział Archeologiczny;
e) Dział Budownictwa Ludowego;
f) Dział Fajansu;
g) Dział Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej;
h) Inwentaryzator Zbiorów;
i) Pracownia Konserwatorska;
j) Pracownia Digitalizacji i Reprografii.
2) Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy pionu pomocniczego:
a) Dział Edukacji i Promocji;
b) Biblioteka – centrum informacji naukowej;
c) Pracownia Plastyczna;
d) Sekcja Techniczna.
3) Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy pionu administracyjnego:
a) Dział Księgowości;
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
c) Sekretariat;
d) Radca Prawny;
e) Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej;
f) Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych.
4) Oddziały Muzeum:
a) Oddział Muzeum – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce;
b) Oddział Muzeum – Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. 


§ 6 

1. Przy Muzeum Działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Rada Muzeum Działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
3. W skład Rady Muzeum wchodzi 7 osób wybieranych na czteroletnią kadencję.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin. 

  § 7

1. W Muzeum działa Kolegium Kustoszy utworzone przez Dyrektora.
2. Kolegium Kustoszy ma charakter stały i działa na zasadach określonych
w § 10 Statutu Muzeum.
3. W skład Kolegium wchodzą Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Kierownicy Działów i
Oddziałów pionu działalności podstawowej.
4. W trybie stałym Kolegium zbiera się raz w kwartale w celu koordynacji planu pracy
i działalności merytorycznej Muzeum. W tym zakresie jego skład mogą uzupełniać
powołani przez Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy członków Kolegium inni
pracownicy Muzeum lub osoby trzecie kompetentne w zakresie działalności Muzeum.
5. Członkowie Kolegium wraz z Inwentaryzatorem Zbiorów tworzą Komisję Zakupów,
która działa zgodnie z odrębnym regulaminem. 

§ 8 

Strukturę organizacyjną Muzeum obrazuje schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
 

Rozdział III

Zakres działania stanowisk kierowniczych
 

§ 9 

1. Całokształtem Działalności Muzeum zarządza Dyrektor, który czuwa nad jego mieniem
 i jest za nie odpowiedzialny.

2. Zakres działania Dyrektora został określony w § 6 ust. 3 Statutu Muzeum. 

§ 10 

3. Dyrektorowi Muzeum bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora (kierujący Działem Administracyjno-Gospodarczym);
2) Główny księgowy (kierujący Działem Księgowości);
3) Kierujący komórkami organizacyjnymi wymienionymi w pionach działalności
podstawowej i pomocniczej;
4) Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Radca prawny. 

§ 11 

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie Działem Administracyjno-Gospodarczym;
2) koordynowanie współpracy podległych mu komórek organizacyjnych z komórkami
organizacyjnymi działalności podstawowej;
3) nadzór nad realizacją zadań z zakresu inwestycji i remontów, które przygotowuje
od strony organizacyjnej;
4) nadzór nad realizacją zadań z zakresu zamówień publicznych;
5) nadzorowanie wykorzystania bazy Muzeum (sprzęt, sale, budynki, itp.);
6) dokonywanie kontroli wewnętrznej w oparciu o Regulamin pracy i Regulamin
kontroli zarządczej;
7) nadzór nad opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych
przez Dyrektora dotyczących prowadzenia spraw administracyjnych i
pracowniczych,
a w szczególności obiegu dokumentów oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji;
8) nadzór nad właściwą ochroną mienia Muzeum i terminowym rozliczeniem osób
odpowiedzialnych majątkowo za to mienie;
9) prowadzenie zbiorów publikowanych aktów prawnych;
10) realizacja i podejmowanie innych zadań w porozumieniu, konsultacji i na polecenie
Dyrektora Muzeum.
 

§ 12 
 

Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy, w którego skład wchodzą:
a) stanowisko ds. Kadrowo-Administracyjnych,
b) stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych,
2) Sekcja Techniczna;
3) Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej;
4) W trybie nadzoru pracy:
a) pracownicy obsługi,
b) pracownicy ochrony mienia.


§ 13 
 

Do zakresu obowiązków Głównego księgowego należy w szczególności:

1) nadzór i kontrola wykonywania zadań w Dziale Księgowości;
2) opracowywanie projektów i sprawozdań rocznego budżetu (planu finansowego)
Muzeum;
3) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań oraz sporządzanie
sprawozdawczości finansowej;
4) realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami;
5) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych oraz zapewnienie należytej ochrony
wartości pieniężnych;
6) odpowiedzialność za pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku
bankowym;
7) odpowiedzialność za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń
spornych oraz spłaty zobowiązań;
8) odpowiedzialność za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz
pracowników;
9) nadzór nad obliczaniem podatków i składek;
10) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowanie
dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów
finansowych;
11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu
kont, obiegu dokumentów, zasad rozliczania inwentaryzacji;
12) realizacja i podejmowanie innych zadań w porozumieniu, konsultacji i na polecenie
Dyrektora. 

§ 14 
 

1. Komórkami organizacyjnymi Muzeum o statusie Działu kierują wyznaczeni przez
Dyrektora Kierownicy Działów, a o statusie Oddziału Kierownicy Oddziałów.
2. Kierownicy bezpośrednio kierują i nadzorują działalność podległych im komórek
organizacyjnych zgodnie z zakresem zadań, kompetencji i odpowiedzialności ustalonych
przez Dyrektora. 

§ 15 
 

Do obowiązków i uprawnień Kierowników Działów i Oddziałów oraz osób zajmujących
samodzielne stanowiska pracy należy:

1) odpowiedzialność za realizację zadań przypisanych dla komórki organizacyjnej
lub samodzielnego stanowiska pracy;
2) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym wszelkich opracowań,
dokumentów, pism, itp. powstających w podległej komórce organizacyjnej i na
samodzielnym stanowisku pracy;
3) opracowywanie rocznych planów i bieżących wniosków rzeczowo-finansowych oraz
okresowych sprawozdań na samodzielnym stanowisku pracy lub dla podległej
komórki organizacyjnej;
4) dokonywanie podziału pracy wewnątrz kierowanej komórki organizacyjnej, bieżące
przydzielanie podlegającym pracownikom spraw do załatwienia wynikających z
ustaleń, poleceń i napływającej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej;
5) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem mienia
Muzeum przed zniszczeniem, kradzieżą, itp. pozostającego w gestii kierownika
komórki organizacyjnej lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy;
6) znajomość przepisów prawa, zarządzeń i instrukcji odnoszących się do kierowanej
komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
7) nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów
bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przepisów o ochronie tajemnicy
służbowej;
8) ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników, wyznaczania im
konkretnych zadań oraz wydawania innych wiążących poleceń;
9) organizowanie miejsc pracy (stanowisk) w podległej komórce organizacyjnej;
10) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy podległych pracowników;
11) wnioskowanie o nagradzanie i karanie podległych pracowników;
12) ustalanie planów urlopowych w kierowanym przez siebie Dziale, Oddziale,
Pracowni lub Sekcji, zgodnych z planem pracy Muzeum. 


Rozdział IV

Zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
 

§ 16


Do zadań wszystkich komórek, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych
zapewniających pełną oraz terminową realizację przypisanych zadań;
2) organizowanie i wykonywanie zadań określonych w planie pracy;
3) opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;
4) przestrzeganie zasad BHP i Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji
Niejawnych.
 

§ 17 
 

Do zadań wspólnych Działów i Oddziałów, pionu działalności podstawowej należy:

1) opracowywanie programu gromadzenia zbiorów;
2) gromadzenie zabytków i świadectw kultury materialnej i duchowej w zakresie swojej
działalności;
3) naukowe opracowywanie zbiorów i prowadzenie ich ewidencji, w tym:
a) opracowywanie kart ewidencyjnych w formie cyfrowej i tradycyjnej,
b) prowadzenie archiwum fotograficznego,
c) bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej,
d) bieżące prowadzenie kartoteki magazynowej,
4) prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i stanem zabytków znajdujących się
na wyposażeniu Działu lub Oddziału;
5) prawidłowe przechowywanie muzealiów na ekspozycjach i w magazynach zbiorów;
6) opracowywanie programu konserwacji zbiorów i zlecanie prac konserwatorskich;
7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych;
8) organizowanie i prowadzenie badań terenowych i gabinetowych oraz kwerend
naukowych wg planów rocznych i kwartalnych;
9) organizowanie i aktualizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych wg planów
pracy;
10) naukowe opracowywanie zbiorów i udział w pracach wydawniczych Muzeum
zgodnie z planem rocznym i kwartalnym;
11) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie swojej
działalności, w tym inicjowanie i organizacja spotkań, zjazdów i konferencji;
12) współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami, towarzystwami, fundacjami i innymi
placówkami o profilu działania zbieżnym z zadaniami statutowymi Muzeum;
13) działanie zgodne z zasadami kodeksu etyki muzealnika ICOM.
 

§ 18 

1. Do zadań Działu Etnograficznego należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zabytków kultury materialnej i duchowej
mieszkańców regionów – Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
2) gromadzenie zabytków z zakresu tradycyjnego rzemiosła i przemysłu ludowego
ww. regionów;
3) uzupełnianie, tworzenie i opracowywanie kolekcji współczesnej sztuki ludowej,
nieprofesjonalnej oraz rękodzieła ludowego stanowiącego żywą kontynuację tradycji
ww. regionów;
4) gromadzenie i opracowywanie materiałów terenowych oraz innych świadectw
dotyczących obyczajowości, obrzędowości i religijności ludowej ww. regionów;
5) tworzenie i prowadzenie kartoteki twórców ludowych ww. regionów;
6) prowadzenie badań terenowych dokumentujących kulturę ludową ww. regionów;
7) prowadzenie prac naukowo-badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka
i jego otoczenia w kontekście historii rozwoju kultury ludowej ww. regionów;
8) prowadzenie penetracji, wywiadów i badań terenowych w celu pozyskiwania
nowych nabytków i materiałów źródłowych w zakresie prowadzonej działalności;
9) współpraca z artystami ludowymi i stowarzyszeniami twórców ludowych.  

2. Do zadań Działu Sztuki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zabytków sztuki, dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła
artystycznego z regionów – Kujaw i Ziemi dobrzyńskiej;
2) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących obyczajowości dworskiej
i mieszczańskiej ww. regionów;
3) tworzenie i prowadzenie kartoteki artystów ww. regionów;
4) prowadzenie badań terenowych dokumentujących kulturę dworską i mieszczańską
ww. regionów;
5) prowadzenie prac naukowo-badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka
i jego otoczenia w kontekście historii rozwoju kultury i sztuki ww. regionów;
6) uzupełnianie, tworzenie i opracowywanie kolekcji polskiej sztuki, rzemiosła
artystycznego i przemysłowego;
7) prowadzenie badań terenowych, wywiadów w celu pozyskiwania nowych nabytków
i materiałów źródłowych w zakresie prowadzonej działalności;
8) współpraca z artystami plastykami, organizacjami i stowarzyszeniami twórców
sztuki.  

3. Do zadań Działu Historycznego należy:
1) gromadzenie i opracowywanie pamiątek historycznych i materiałów
dokumentujących historię Włocławka oraz regionów – Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
2) tworzenie i prowadzenie kartoteki historycznych instytucji, organizacji i osób
działających w ww. regionach;
3) prowadzenie badań terenowych dokumentujących historię ww. regionów;
4) prowadzenie prac naukowo-badawczych nad świadectwami materialnymi
i archiwalnymi człowieka i jego otoczenia w kontekście historii ww. regionów;
5) uzupełnianie, tworzenie i opracowywanie kolekcji świadectw historycznych ww.
regionów;
6) prowadzenie badań terenowych, wywiadów w celu pozyskiwania nowych nabytków
i materiałów źródłowych w zakresie prowadzonej działalności;
7) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej
działalności;
8) organizacja i rejestracja spotkań ze świadkami historii.
 

4. Do zadań Działu Archeologicznego należy:
1) gromadzenie, opracowywanie zabytków archeologicznych pozyskiwanych z obszaru
Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej oraz miasta Włocławka w trakcie
prowadzenia badań archeologicznych;
2) prowadzenie prac dokumentacyjnych i naukowo-badawczych nad najstarszymi
świadectwami materialnymi człowieka na ww. obszarze;
3) realizacja rekonstrukcji, organizacja prac konserwatorskich przy pozyskanych
zabytkach;
4) programowanie i prowadzenie terenowych poszukiwań oraz prowadzenie badań
archeologicznych na ww. obszarze;
5) opracowywanie wniosków oraz dokumentacji sprawozdawczej dotyczących prac
wykopaliskowych i ratowniczych na ww. obszarze;
6) opracowywanie komunikatów z prowadzonych badań terenowych i ich
prezentowanie na konferencjach i sesjach archeologicznych;
7) prowadzenie nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi na obszarze Kujaw
Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej;
8) prowadzenie badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania nowych nabytków
i materiałów źródłowych.
 

5. Do zadań Działu Budownictwa Ludowego należy:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych nad budownictwem ludowym regionów –
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
2) gromadzenie i opracowywanie świadectw historycznych dotyczących budownictwa
ludowego ww. regionów;
3) prowadzenie badań terenowych, wywiadów w celu pozyskiwania materiałów
źródłowych w zakresie prowadzonej działalności;
4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków budownictwa ludowego
na ww. obszarze;
5) planowanie i koordynacja prac przy budowie i remontach zabudowy wiejskiej Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce;
6) planowanie i koordynacja prac w zakresie wyposażenia zabudowy wiejskiej
Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.
 

6. Do zadań Działu Fajansu należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zabytków oraz materiałów archiwalnych dotyczących
fajansu polskiego, a w szczególności włocławskiego;
2) tworzenie i prowadzenie kartotek wyrobów, twórców i dokumentacji produkcyjnej
włocławskich fabryk ceramiki stołowej;
3) prowadzenie i archiwizacja wywiadów w zakresie historii i procesów
technologicznych włocławskich fabryk ceramiki stołowej;
4) stałe monitorowanie rynku antykwarycznego i pozyskiwanie ofert w zakresie
uzupełnienia zbiorów Działu.
 

7. Do zadań Działu Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej należy:
1) tworzenie, uzupełnianie i opracowywanie kolekcji polskich monet, banknotów,
innych środków płatniczych, medali, odznaczeń, zabytków sfragistyki i metrologii
historycznej oraz innych nauk pomocniczych historii w zakresie prowadzonej
działalności;
2) gromadzenie i opracowywanie dokumentów archiwalnych i innych informacji
w zakresie prowadzonej działalności;
3) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów, historii
rozwoju mennictwa i medalierstwa polskiego oraz innych nauk pomocniczych
historii w zakresie prowadzonej działalności;
4) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej
działalności, w tym udzielanie konsultacji i organizacja spotkań kolekcjonerskich.
 

8. Do zadań Inwentaryzatora Zbiorów należy:
1) prowadzenie rejestru stanu ilościowego zabytków w księgach: wpływów, depozytów
i braków oraz inwentarzy zbiorów;
2) oznaczanie zabytków;
3) przygotowywanie umów i protokołów w zakresie wypożyczeń i ruchu zabytków;
4) koordynacja i kontrola wewnętrzna i zewnętrzna ruchu muzealiów;
5) prowadzenie księgi ruchu zabytków i gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
6) koordynacja prac dokumentacyjnych w zakresie nowych nabytków;
7) koordynacja i udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów w tym
przeprowadzanie skontrum muzealiów oraz spisów z natury;
8) kontrola stanu ilościowego eksponowanych obiektów muzealnych;
9) prowadzenie sekretariatu Komisji Zakupów;
10) znajomość i stosowanie aktualnych przepisów związanych z inwentaryzacjami i
ruchem muzealiów.
 

9. Do zadań Pracowni Konserwatorskiej należy:
1) konserwacja zabytków i ich przygotowanie do ekspozycji;
2) dokumentowanie i prowadzenie archiwum dokumentacji konserwatorskich
zabytków;
3) prowadzenie bieżących przeglądów konserwatorskich zabytków i opiniowanie
decyzji o ich przemieszczaniu i eksponowaniu;
4) prowadzenie bieżących przeglądów konserwatorskich budynków Muzeum;
5) stałe monitorowanie warunków przechowywania i eksponowania zabytków;
6) nadzór nad przemieszczaniem zabytków i warunkami ich transportu;
7) prowadzenie odpłatnych prac konserwatorskich zleconych Muzeum.
 

10. Do zadań Pracowni Digitalizacji i Reprografii należy:
1) digitalizacja i reprografia zabytków;
2) archiwizacja i trwałe zabezpieczanie materiałów cyfrowych;
3) współpraca z innymi komórkami Muzeum w zakresie dokumentacji fotograficznej
służącej ich działalności;
4) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw i wydarzeń muzealnych;
5) przygotowanie opracowań cyfrowych i ich udostępnienie w Muzeum i w Internecie;
6) realizacja zleceń zewnętrznych w zakresie reprografii zbiorów Muzeum;
7) zarządzanie siecią komputerową w Muzeum;
8) podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego;
9) pomoc w obsłudze programów komputerowych w poszczególnych działach.


11. Do zadań Działu Edukacji i Promocji należy:
1) prowadzenie działalności oświatowo-dydaktycznej, popularyzatorskiej
i upowszechnieniowej w zakresie przedsięwzięć muzealnych;
2) koordynacja prac oświatowo-dydaktycznych pracowników Działów i Oddziałów
pionu działalności podstawowej;
3) poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych form pracy dydaktycznej z dziećmi
i młodzieżą w przestrzeniach ekspozycyjnych Muzeum;
4) współpraca ze szkołami i placówkami kulturalnymi w zakresie statutowych celów
i zadań Muzeum;
5) udostępnianie nauczycielom i osobom zainteresowanym materiałów zgromadzonych
w Muzeum, z przeznaczeniem do realizacji zadań dydaktycznych;
6) organizacja lekcji i warsztatów muzealnych, wystaw oświatowych, konkursów
i imprez masowych;
7) dokumentowanie i archiwizacja działalności Muzeum;
8) prowadzenie magazynu wydawnictw i organizacja sprzedaży i bezpłatnej dystrybucji
wydawnictw muzealnych;
9) prowadzenie i bieżąca aktualizacja internetowej strony Muzeum;
10) organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych Muzeum;
11) stałe informowanie mediów o działaniach Muzeum.  

12. Do zadań Biblioteki – centrum informacji naukowej należy:
1) gromadzenie księgozbioru w pełnym zakresie działalności Muzeum;
2) udostępnianie księgozbioru i materiałów dokumentacyjnych pracownikom Muzeum
oraz osobom zainteresowanym (wg odrębnego regulaminu);
3) prowadzenie i udostępnianie tradycyjnego i elektronicznego katalogu zbiorów
bibliotecznych;
4) prowadzenie międzybibliotecznej i międzymuzealnej wymiany wydawnictw;
5) poszukiwanie nowych źródeł wzbogacania księgozbioru;
6) prowadzenie archiwum wydawnictw muzealnych;
7) współpraca z Działami i Oddziałami pionu działalności podstawowej w zakresie
gromadzenia bibliografii do poszczególnych prac naukowo-badawczych;
8) koordynacja prac wydawniczych Muzeum – adiustacja stylistyczna oraz korekta
wydawnicza materiałów przygotowanych do druku.
 

13. Do zadań Pracowni Plastycznej należy:
1) projektowanie i realizacja aranżacji wystaw muzealnych;
2) projektowanie oraz realizacja elementów reklamowych i informacyjnych w zakresie
wszystkich przedsięwzięć muzealnych;
3) wykonywanie projektów wydawnictw muzealnych;
4) prowadzenie odpłatnej działalności usługowej zleconej Muzeum;
5) koordynacja zleceń zewnętrznych w zakresie podejmowanych działań.
 

14. Do zadań Sekcji Technicznej należy:
1) wykonywanie prac technicznych przy montażu i demontażu wystaw;
2) wykonywanie prac stolarskich i naprawczych sprzętu do aranżacji ekspozycji
i przechowywania zbiorów;
3) wykonywanie prac stolarskich przy konserwacji zabytków w ramach zleceń Pracowni
Konserwatorskiej;
4) realizacja prac w zakresie przygotowania i obsługi imprez muzealnych;
5) nadzór nad stanem i utrzymaniem magazynu sprzętów i materiałów ekspozycyjnych;
6) pomoc techniczna w zakresie obsługi transportu;
7) wykonywanie drobnych prac remontowych budynków Muzeum i ich instalacji.
 

15. Do zadań Działu Księgowości należy:
1) ogólny nadzór nad sprawami finansowymi Muzeum;
2) prowadzenie spraw finansowo-księgowych;
3) planowanie budżetu;
4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
5) prowadzenie kasy i nadzór nad kasami we wszystkich placówkach Muzeum;
6) prowadzenie rozliczeń finansowych działalności gospodarczej Muzeum;
7) prowadzenie kompleksowej gospodarki materiałowej.
 

16. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) W zakresie Stanowiska ds. Kadrowo-Administracyjnych:
a) realizacja zadań Muzeum w części ogólno-organizacyjnej, socjalno-bytowej
i spraw kadrowych, a w szczególności: prowadzenie akt osobowych i ewidencja
zatrudnionych,
b) sporządzanie wszelkich dokumentów i prowadzenie rejestrów z zakresu spraw
pracowniczych,
c) sporządzanie projektów aktów o charakterze organizacyjnym: zarządzeń,
regulaminów, instrukcji, wytycznych i innych,
d) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i sporządzanie listy płac,
e) zapewnienie należytych warunków lokalowych wszystkim komórkom oraz
wyposażenie ich w niezbędne urządzenia i materiały: zapewnienie sprzątania
i ogrzewania pomieszczeń, łączności telefonicznej, itp.,
f) nadzór nad remontami i konserwacją wszelkich obiektów i urządzeń Muzeum
oraz ich wyposażenie,
g) zapewnienie uprawnionym pracownikom środków czystości, sprzętu, odzieży
ochronnej i roboczej,
h) prowadzenie magazynów materiałów biurowych, gospodarczych i technicznych,
i) nadzór nad Sekcją Techniczną,
j) prowadzenie spraw związanych z obsługą podróży służbowych,
k) egzekwowanie dyscypliny pracy,
2) W zakresie zadań kierowcy:
a) bieżące utrzymanie i obsługa samochodu muzealnego oraz realizacja zadań
transportowych (w tym zleconych Muzeum),
b) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Muzeum,

3) W zakresie Stanowiska ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych:
a) prowadzenie dokumentacji – przygotowywanie projektów umów i porozumień
w zakresie pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz ich rozliczanie,
b) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego,
c) przygotowywanie ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie
rejestru udzielanych zamówień publicznych,
d) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z postępowaniami
o udzielenie zamówienia publicznego,
e) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów
zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz
odpowiedzi na odwołania,
f) przygotowywanie różnych wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz ich
rozliczanie – wspólnie z Działem Księgowości i osobami odpowiedzialnymi
merytorycznie,
g) organizowanie i realizacja umów dotyczących działalności usługowej Muzeum.
 

17. Do zadań Sekretariatu Dyrekcji należy:
1) obsługa gabinetów Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
2) przygotowywanie, przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji
zewnętrznej i wewnętrznej;
3) przygotowywanie i przekazywanie do realizacji bieżących zarządzeń, umów i zleceń;
4) monitorowanie obiegu dokumentów oraz ich realizacji;
5) prawidłowe segregowanie pism i odpowiednie ich przechowywanie;
6) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz dokumentacji z tym związanej;
7) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
8) przestrzeganie zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 

18. Do zadań Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie opinii, porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych;
2) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez
Dyrektora;
3) opiniowanie umów zawieranych przez Muzeum;
4) występowanie, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w charakterze
pełnomocnika Muzeum w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed
innymi organami orzekającymi;
5) udzielanie informacji o przepisach prawa i o zmianach w obowiązującym stanie
prawnym.
 

19. Do zadań Pełnomocnika ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji
niejawnych (art. 18 ust. 2 Ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych);
2) sporządzanie planów i realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej w Muzeum
według wytycznych właściwych organów;
3) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony
państwa;
4) informowanie na bieżąco Dyrektora o przebiegu współpracy ze służbami ochrony
państwa.
 

20. Do zadań Specjalisty ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej należy:
1) opracowywanie projektów instrukcji, zarządzań i wytycznych w sprawach BHP
i zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz planów i sposobów ewakuacji osób
i majątku Muzeum na wypadek zagrożenia pożarowego;
2) prowadzenie szkoleń i instruktażu z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
dla pracowników Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) opracowywanie planów i ich realizacja w zakresie wyposażenia w odpowiednie
urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy pomieszczeń Muzeum;
4) dokonywanie okresowych przeglądów stanu pomieszczeń, urządzeń, sprzętu
przeciwpożarowego, wydawanie zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz sprawdzanie terminowości i prawidłowości ich wykonania;
5) kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i p.poż. w
poszczególnych komórkach Muzeum;
6) prowadzenie wymaganej przez przepisy dokumentacji dotyczącej wypadków przy
pracy.
 

21. Do zadań Oddziału – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce należy:
1) administrowanie terenami i obiektami znajdującymi się na terenie Oddziału;
2) organizowanie tradycyjnych wystrojów wnętrz obiektów architektonicznych;
3) planowanie i tworzenie właściwej infrastruktury wokół obiektów zabytkowych,
zakładanie i pielęgnacja pól uprawnych i terenów zieleni na terenie Oddziału;
4) organizowanie przy współpracy z organizacjami kulturalnymi i społecznymi
tradycyjnych uroczystości i obrzędów w zakresie obyczajowości ludowej oraz
dworskiej;
5) prowadzenie i organizowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów budowlanych
 i wykonywanie prac porządkowych na terenie Oddziału;
6) prowadzenie działalności w zakresie usług komercyjnych i sprzedaży pamiątek,
wydawnictw znajdujących się w bieżącej ofercie Muzeum, a także zatwierdzanie
i nadzorowanie czasowej dystrybucji innych produktów i usług na terenie Oddziału. 


22. Do zadań Oddziału – Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie należy:
1) prowadzenie działalności związanej z opieką nad spuścizną dotyczącą życia
i twórczości Stanisława Noakowskiego, w szczególności poprzez kultywowanie
pamięci o jego dziele, gromadzenie archiwaliów i eksponatów oraz działalność
wystawiennicza;
2) gromadzenie i udostępnianie muzealiów, materiałów dokumentacyjnych
i archiwalnych oraz książek, rękopisów, druków i innych obiektów związanych
ze Stanisławem Noakowskim i jego środowiskiem;
3) prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i popularyzacji wiedzy o historii
Nieszawy i okolic ze szczególnym uwzględnieniem promowana postaw
patriotycznych;
4) prowadzenie i organizacja nadzoru nad eksploatacją obiektów budowlanych
i lapidarium oraz wykonywanie prac porządkowych na terenie Oddziału;
5) prowadzenie działalności w zakresie usług komercyjnych i sprzedaży pamiątek,
wydawnictw znajdujących się w bieżącej ofercie Muzeum, a także zatwierdzanie
 i nadzór czasowej dystrybucji innych produktów i usług na terenie Oddziału.  

Rozdział V

Obowiązki i odpowiedzialność pracowników

§ 19  

1. Pracownicy Muzeum realizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:
1) dokładną znajomość przepisów obowiązujących na powierzonych stanowiskach
pracy oraz załatwienie spraw zgodnie z tymi przepisami i wiedzą obowiązującą na
danym stanowisku pracy;
2) ścisłe przestrzeganie w swych działaniach przepisów obowiązującego prawa;
3) dokładne, prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych prac i czynności
zleconych przez zwierzchników;
4) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej zakresu
wykonywanych czynności;
5) prawidłowe i rzetelne załatwianie interesantów i życzliwy do nich stosunek;
6) znajomość obowiązujących w Muzeum regulaminów, zarządzeń i innych aktów
regulujących funkcjonowanie Muzeum i ich przestrzeganie;
7) oszczędne gospodarowanie środkami, materiałami oraz dbałość o powierzony
sprzęt i wyposażenie, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub kradzieżą;
8) pełne, terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
2. Pracownicy fachowi, niezależnie od odpowiedzialności ciążącej w ogóle na
pracownikach zajmujących określone stanowiska służbowe, ponoszą też
odpowiedzialność za załatwienie spraw stosownie do wymogów danej specjalności,
wiedzy fachowej, którą reprezentują.
3. Pracownicy Muzeum podlegają okresowym badaniom lekarskim w uprawnionych
placówkach służby zdrowia.
4. Na wszystkich pracownikach ciąży obowiązek okresowego szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innych
wymaganych obowiązującymi przepisami szkoleń.
5. Czas pracy pracowników Muzeum regulują odrębne przepisy.

Rozdział VI

Ogólne zasady organizacji pracy

 
§ 20 
 

1. W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki związane z bieżącą działalnością Muzeum
pełni Zastępca Dyrektora lub inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora lub pracowników Muzeum
do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.
3. Pracę Oddziałów, Działów i Pracowni nadzorują Kierownicy, którzy wykonują
powierzone im zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych im pracowników
oraz wydają niezbędne polecenia i instrukcje w sprawach należących do zakresu
czynności podległych im komórek.
4. Zarządzanie Muzeum opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Każdy
pracownik Muzeum podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego
otrzymuje polecenia i instrukcje dotyczące jego pracy i przed którym odpowiada
za całokształt powierzonych spraw. W przypadku otrzymania polecenia od
przełożonego wyższego szczebla zgłasza o tym niezwłocznie swemu bezpośredniemu
przełożonemu.
5. Zarządzenia i instrukcje dotyczące działania wszystkich komórek organizacyjnych
Muzeum wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora w granicach udzielonych przez
Dyrektora upoważnień.
6. Kierownicy różnych szczebli kierowania nie posiadają uprawnień do wydawania
poleceń innym Kierownikom lub nie podporządkowanym im pracownikom, chyba, że
działają
z upoważnienia Dyrektora.
7. W przypadku, gdy Kierownik Oddziału, Działu lub Pracowni nie może pełnić swoich
obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go w tym czasie
wyznaczony przez niego pracownik, zgodnie z opracowanym planem zastępstw lub
 w uzgodnieniu z Dyrektorem.
8. Kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy obowiązków
przewidziane dla określonych stanowisk pracy.
9. Zakresy obowiązków dla pracowników Oddziału, Działu lub Pracowni opracowują
ich Kierownicy, a dla samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio Dyrektor.
10. Zakresy czynności pracowników zatwierdza Dyrektor.
 

§ 21 

1. Poszczególne komórki organizacyjne Muzeum wykonują zadania w oparciu o roczne
i kwartalne plany pracy oraz harmonogramy.
2. Dyrektor i Kierownicy komórek odpowiadają za realizację zadań wynikających z planu,
zobowiązani są do dokonywania kwartalnej oceny przebiegu realizacji zadań. 

§ 22 

1. Zarządzenia, decyzje i pisma okólne, polecenia oraz polecenia pokontrolne o charakterze
ogólnym wydaje Dyrektor lub jego Zastępca oraz Główny księgowy
w granicach upoważnień udzielonych im przez Dyrektora lub wynikających z
niniejszego regulaminu.
2. Do osobistej aprobaty i podpisu Dyrektora zastrzeżone są sprawy, o których mowa w §
6 ust. 3 Statutu Muzeum.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w sprawach wywołujących skutki
finansowe wymagany jest podpis Dyrektora.
4. Dyrektor może upoważnić Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
do podejmowania określonych decyzji i związanego z tym podpisywania niektórych
dokumentów. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
5. Pisma przedkładane do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio parafowane przez
kierownika właściwej komórki.
 

§ 23 
 

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zarówno
w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu.
2. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich
zakresu działania nieobjętych obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej i
służbowej, za zgodą bezpośredniego przełożonego.
3. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora,
zaś o pracy poszczególnych komórek - ich Kierownikom.
4. Postępowania w sprawach tajnych i poufnych normują właściwe przepisy.
 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
 

§ 24 
 

Porządek wewnętrzny w Muzeum określają:

1) Statut Muzeum;

2) Regulamin organizacyjny;

3) Regulamin pracy;

4) Regulamin kontroli zarządczej;

5) Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Muzeum;

6) Regulamin Komisji Zakupów;

7) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8) Instrukcja kancelaryjna;

9) Instrukcja archiwalna;

10) Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

11) Instrukcja BHP;

12) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;

13) Instrukcja ochrony danych osobowych;

14) Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia działaniami terrorystycznymi;

15) Instrukcja inwentaryzacyjna;

16) Zakładowy plan kont;

17) Zarządzenia Dyrektora.

 

§ 25

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkich
pracowników Muzeum.
2. Każdy pracownik obowiązany jest znać treść niniejszego regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego
ustalania.

<a href="//www.bip.muzeum.wloclawek.pl/dokumenty/schematorg.pdf"><font color="red">SCHEMAT ORGANIZACYJNY</font></a>

 

 


 Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D