Dokumenty

 

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2014

 

Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej weWłocławku z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad zaciągania zobowiązań i udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

W celu racjonalizacji wydatków związanych z realizacją dostaw, usług oraz robót budowlanych
na podstawie § 6. ust.3 pkt. 4) Statutu Muzeum w powiązaniu z § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego MZKiD oraz § 10 i § 22 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 1.09.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w MZKiD, w związku z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, zarządza się jak następuje:

 

 

§ 1.

1.      Wprowadza się jednolite zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

2.      Ww. zasady określa  Regulamin stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1.      Traci moc prawną Zarządzenie nr 28/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań oraz dokonywania kontroli wstępnej w Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

2.      Traci moc prawną Zarządzenie i nr 29/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.  w sprawie zamówień
 i dokonywania zakupów do 14 tys. EURO

 

§ 3.

1.      Treść zarządzenia zostaje opublikowana na stronie internetowej muzeum.

2.      Do upowszechnienia treści zarządzenia zobowiązani są Kierownicy Oddziałów i Działów muzeum.

3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
· Data powstania: 2014-04-17 12:00:00
· Data dodania: 2014-04-17 12:38:03
· Artykuł czytano 3376 razy
· Dodał: Beata Wąsik

adres tego artykułu: http://bip.muzeum.wloclawek.pl/info.php?id=26